یک راند دیگه هم تموم شد. به راندهای پایانی نزدیک شدیم.

از طوفان که در آمدی همان کسی نیستی که پا به طوفان نهادی. خاصیت طوفان همین است.از یک چیز پشیمون و ناراحتم. اینکه نباید مرزها رو قاطی می کردم. باید به حس و تجربه ام اعتماد می کردم و هیچ وقت مرز همکاری و دوستی رو زیر پا نمیذاشتم.

هشتگ:‌تجربه های با ارزش که با هزینه گزاف به دست می آیند.