ساعت 2 نصف شب پیام داده و پرسیده که میتونم براش شماره یارو رو گیر بیارم؟ این حجم عظیم کینه و نفرت اول از همه خود آدم رو داغون می کنه. تا یه جایی حق داشت ولی این دیگه شوریه بیش از حده.

به کجا میتونم پناه ببرم؟