حداقل یاد گرفتم دیگه بدونم چی میخوام. بفهمم هر کی گفت ف منظورش فرحزاد نیس و مطمئن باشم هیچ وقت نمیشه با استناد به یک وجه تصمیم گرفت. که چقدر ما آدما پیچیده ایم