ف گفت مادامی که به چیزی اعتقاد داری، هر وقت خلافش عمل کنی آسیب می بینی

جمع بندی همه پریشون گویی های من بود. آدم ها سه دسته ان. اونا که اعتقاد دارن نباید اینجوری باشه. اونا که اعتقاد دارن نباید اینجوری باشه ولی اینجوری هستن. و اونا که اعتقاد دارن اینجوری هست. و من؟