کاش می شد از همه بخوام بیان نظر بدن که توی این مقطع زمانی، آیا حاضرن با کسی که شناخت زیادی ازش ندارن و حتی احساس زیادی هم نسبت بهش ندارن، سکس داشته باشن؟