برای اولین بار طی این دو سه سال، خداحافظی کردیم. باید یک کتاب نوشت در اهمیت نقطه گذاشتن و رفتن سر خط.