دقیقا لحظه ای که گفت پاشو بیا اینجا، یه سطل آب یخ ریختن رو سرم. انگار حرفاشو رو از روی ف کپی پیست کرده بودن. همه چیز کاملا مشابه

اون اولا چقد تو چشمم بود که این آدم با بقیه خیلی فرق داره. میشه باهاش عمیق شد. در این سطح؟ شباهت تا این حد؟ من چی میخوام که جوابش اینه؟ نکنه تقصیر منه؟ دنبال آدم اشتباهیم. جای اشتباه. زمان اشتباه. راه اشتباه