مامان نوشته انشالا همسر خوب پیدا کنی خونه بخری دعوت کنی جشن بگیرم بزودی زود....هر بار جمله رو میخونم به جشن بگیرم که میرسم اشکم درمیاد آخه پشت این جمله کلی حرفه کلی آرزو کلی حس که هر مادری داره هر مادری خوابش رو می بینه هر مادری که دختر به دنیا میاره از همون سال های اول تو فکر وقت عروس کردنشه.

من چی باید در جواب می نوشتم؟

می نوشتم مامان من عاشقتم با اینکه روزی حداقل پنج بار با حرفام و کارام آزارت میدم ولی عاشقتم مامان من طاقت ناراحتی تو رو ندارم حتی واسه یه ثانیه مامان من چطور این همه شوق و آرزوی تو رو ببینم ولی جز اشک چیزی نداشته باشم؟