ی خیلی وقته دنبال اینه که انتقالی بگیره بره یه جا دیگه
از همه امتیازاتی که در درزهای قانون هم بوده استفاده کرده
اما هر روز غر میزنه که مدیر عجب نامردیه که نمی فهمه شرایط منو
حتی یه لحظه هم به این فکر نمی کنه که خودش چی پس؟
خودش درک می کنه؟
چطور میتونه همه حق ها رو واسه خودش بدونه؟