گفت فکر نکن زندگی یه سفره که از یه جایی شروع میشه و یه مقصد و نقطه پایانی وجود داره که باید برای رسیدن بهش مدام تلاش کنی!

زندگی مثل یه موسقیه، یه رقص. اول و آخر نداره آغاز و پایان نداره. تهش خبری نیس که عجله داشته باشی. 

تهش خبری نیس

هیچ خبری

هر چی هست همین الانه

همین الان