داشتیم شام میخوردیم که ع عکس گرفته. من که اون موقع نفهمیدم اصلا، الان که عکسا رو فرستاده دیدم. حواسم به کار خودم بوده عکس یهویی واقعی. عجیبترین عکسیه که از خودم دیدم. انگار یه غریبه. انگار از بدنم اومدم بیرون و دارم به خودم نگاه میکنم.