نمیدونم ن چه مرگشه و چرا انقدر اصرار داره. هر چی میخوام فکر بد نکنم نمیشه. یه لیست واسه استعلام رد کرده همه شرکت های بی ربط. به د گفتم، گفت نه اصلا ما قراری نذاشتیم که استعلام صوری باشه و برداشت لیست رو حذف کرد. ن شاکی که من این همه منتظر بودم و تازه الان گفته این شرکتها رو قبول نداره؟ یه لیست جدید ساخت با شرکت های مرتبط ولی با همشون هماهنگ کرده که هدف ما فلان شرکته شما فقط مدارک بفرستین. منم دهنم وا موند همینجوری. هی هم میگه د در جریانه و خودش گفته و اینا!

موندم دوباره برم به د بگم؟ دشمنم نشه یه وقت! بیخیال شم؟ جلو چشمم اتفاقی که این همه ازش ابراز تنفر می کنیم اتفاق بیفته؟

اه