کری دیروز میگفت چرا با یکی دوست نمیشی؟ دوستی به معنی دوسپسر به قول خودش

خب واقعا اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم که خودم پیش قدم بشم یا به استقبال برم. این خلا آموزشی رو حس می کنم!

اینم باید بذارم جزو برنامه های امسال