طبیعت همان خداوند است و در برابر قدرت طبیعت، انسان با وجود تمام ادعاهایش، هیچ است.