واقعیت اینه که فرقی نمی کنه کجا زندگی می کنی. همه حرف ها فقط یک فریب قشنگ اند.

اگر برای خوشبخت بودن، فقط تغییر مکان رو لازم میدونی مطمئن باش مفهوم خوشبختی رو اشتباه فهمیدی.