صرفا زنده بودن و هوشیار بودن یک چیز، به معنای انسان بودن آن نیست.

بلکه تصمیم گیری مان برای ایستادگی پای ارزش هایی که ما را به عنوان یک انسان تعریف می کنند، ما را به انسان تبدیل می کنند.


پایان فصل اول وست ورد.

روی مرز جنون قدم میزنم.